loading
+420 773 165 574
mainpicHájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.Hájení zájmů měst a obcí na národní i evropské úrovni.
mainpicPříprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.Příprava mezinárodních projektů a informace o evropských výzvách přímo od organizace Energy Cities.
mainpicNezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.Nezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných zdrojů.
mainpicSemináře, konference a studijní cesty.Semináře, konference a studijní cesty.
mainpicSpolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.Spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.

Aktualityicon

Stanovy

Ke stažení:

Stanovy

Zakladatelská smlouva

 

Stanovy dobrovolného svazku obcí

Sdružení energetických manažerů měst a obcí

 

Článek I.

Název a sídlo dobrovolného svazku obcí

1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí.

2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice.

 

Článek II.

Základní ustanovení

1. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (dále jen „svazek“) je dobrovolným svazkem obcí

podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o obcích“).

2. Svazek je právnickou osobou

3. Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků vedeného Krajským úřadem Ústí nad

Labem,

4. Existencí a činností svazku není dotčena působnost, pravomoci a odpovědnost jednotlivých

členských obcí a jejich orgánů.

 

Článek III.

Členové svazku

1. Členy svazku jsou při jeho založení tyto obce:

a) Město Litoměřice, IČ: 00263958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01,

b) Město Chrudim, IČ: 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, PSČ 537 16,

c) Město Kopřivnice, IČ: 00298077, se sídlem Štefánikova 1163/12 Kopřivnice, PSČ 742 21,

d) MČ Brno Nový Lískovec, IČ: 44992785-10, se sídlem Oblá 518/75a, Brno, PSČ 634 00.

2. Přistoupí-li do svazku nový člen, není třeba v tomto případě měnit či doplňovat stanovy.

 

Článek IV.

Předmět činnosti svazku

Předmětem činnosti svazku je zejména vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři

budou moci předávat informace a způsoby řešení nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a

dopravy, vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti technologií, tak například v oblasti

dotační politiky. V neposlední řadě obě skupiny získají cenné kontakty. Výsledkem budou moderní

města a obce s nižší spotřebou energie a tedy i s nižšími výdaji.

 

Článek V.

Vznik a zánik členství

1. Členem svazku se může stát každá obec v České republice.

2. Členství zakládajících členů vzniká účinností smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

Povinnost dle odst. 4 tohoto článku tím není dotčena.

3. Po vzniku svazku se členem svazku obec stává na základě písemné přihlášky (memoranda o

přistoupení) schválením jejího přijetí za člena valnou hromadou na jejím nejbližším zasedání po

splnění podmínek pro vznik členství

4. Podmínkou pro vznik členství ve svazku je:

a) písemné prohlášení uchazeče o členství (memorandum o přistopení) že bezvýhradně souhlasí

s obsahem stanov svazku a

b) uhrazení členského příspěvku

5. Členstvím ve svazku není nikterak omezeno právo členů vstupovat do jiných subjektů sdružujících

právnické osoby.

6. Členství ve svazku zaniká na základě písemné výpovědi člena doručené předsedovi rady svazku.

Výpovědní doba je šest měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po

doručení výpovědi. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vystoupivším členem

tím není dotčena.

7. Členství zaniká též vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh rady

nebo kteréhokoli člena svazku. Vyloučit člena je možné pouze v těchto případech:

a) člen se po dobu delší než jeden rok neúčastní činnosti svazku,

b) člen je déle než tři měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku a/nebo finančního

majetku, přičemž byl k jeho úhradě svazkem vyzván,

c) člen závažným způsobem nebo opakovaně poškodí dobré jméno a pověst svazku či jedná

v rozporu s oprávněnými zájmy svazku.

8. V případě vyloučení člena ze svazku zaniká jeho členství dnem, který je uveden v usnesení o

vyloučení. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vyloučeným členem tím není

dotčena.

9. Člen svazku, který ukončil členství nebo byl ze svazku vyloučen, má právo na vypořádání svého

majetkového podílu. Zaplacený vstupní příspěvek ani členský příspěvek nebo jeho část se nevrací

a není předmětem vypořádání.

 

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

1. Člen svazku má právo:

a) účastnit se činnosti svazku,

b) prostřednictvím svého zástupce se účastnit a hlasovat na valné hromadě,

c) právo volit a navrhovat kandidáty do orgánů svazku,

d) být pravidelně informován o dění ve svazku,

e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům svazku a obdržet odpověď na své

podání,

f) požadovat vysvětlení a informace od členů rady svazku,

g) nahlížet do zápisů z jednání orgánů svazku,

h) kontrolovat hospodaření svazku a nahlížet do účetních dokladů a dokumentů k hospodaření

svazku,

i) využívat majetek svazku.

2. Člen svazku má povinnost:

a) účastnit se aktivně činnosti svazku,

b) platit členské příspěvky,

c) plnit své povinnosti v souvislosti s realizací a financováním projektů realizovaných svazkem,

d) chránit a zachovávat dobré jméno svazku,

e) dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy a rozhodnutí svazku a jeho orgánů.

 

Článek VII.

Orgány svazku

1. Orgány svazku:

a) valná hromada

b) rada

c) předseda rady

d) kontrolní komise

2. Valná hromada, rada a kontrolní komise jsou kolektivní orgány.

3. Statutárním orgánem svazku je předseda rady.

4. Jednotlivé orgány mohou k plnění svých úkolů vytvářet odborné pracovní skupiny.

5. Členství v radě a kontrolní komisi je navzájem neslučitelné.

6. Členství v orgánech svazku zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím,

c) odstoupením z funkce; členství v orgánu zaniká okamžikem dojití oznámení o odstoupení

orgánu, jehož byla odstupující osoba členem, nebyl-li v odstoupení uveden den pozdější,

d) odvoláním.

 

Článek VIII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku.

2. Valnou hromadu tvoří zástupci jednotlivých členských obcí, kteří své oprávnění prokáží

usnesením zastupitelstva/rady obce o jejich delegování, nebo plnou mocí.

3. Valnou hromadu svolává k zasedání rada nejméně jedenkrát do roka.

4. Rada svolává zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů svazku nebo kontrolní

komise. Nevolá-li rada svazku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může

ten, kdo podnět podat, svolat zasedání valné hromady na náklady svazku sám.

5. Klesne-li počet členů rady nebo kontrolní komise pod polovinu, svolá předseda rady nebo jiný

člen svazku neprodleně zasedání valné hromady.

6. Zasedání valné hromady se svolá zpravidla patnáct dnů předem odesláním e-mailové pozvánky

členům svazku.

7. Každý člen má jeden hlas. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny členů svazku.

Usnesení přijímá většinou hlasů všech členů svazku, s výjimkou rozhodování dle odst. 12 písm. a),

g) a h) tohoto článku, kdy je k rozhodnutí potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech

členů svazku.

8. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba. Předsedající zajistí volbu zapisovatele,

skrutátorů a ověřovatelů zápisu.

9. Hlasování na zasedání probíhá veřejně, nerozhodne-li valná hromada jinak.

10. Předseda rady zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to

možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze

zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal,

jaké případné další činovníky (zapisovatele, skrutátory, ověřovatele zápisu) valná hromada

zvolila, průběh a výsledek hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý

člen svazku může nahlížet do zápisů ze zasedání. Zápis ze zasedání bude bez zbytečného odkladu

po jeho vyhotovení zaslán v elektronické podobě všem členům svazku.

11. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může rada nebo ten, kdo původní

zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě pěti dnů od předchozího zasedání valné

hromady náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné

hromady, Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na

který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.

12. Do působnosti valné hromady patří zejména:

a) schvalování stanov svazku a jejich změn,

b) schvalování výroční zprávy o činnosti svazku,

c) volba a odvolání předsedy, místopředsedy a dalších členů rady a členů kontrolní komise

d) schvalování rozpočtu a závěrečného účtu svazku se zprávou o výsledcích přezkoumání

hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok,

e) schvalování účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,

f) projednání zprávy o kontrole hospodaření zpracované kontrolní komisí,

g) schvalování výše majetkového nebo likvidačního podílu,

h) rozhodování o vkladu majetku člena svazku do hospodaření svazku a o nakládání s tímto

majetkem,

i) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty,

j) schvalování výše členských příspěvků, stanovení termínu splatnosti,

k) vydávání předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým svazek nabývá, zcizuje nebo

zatěžuje nemovitou věc,

l) rozhodování o vyloučení člena,

m) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí rady svazku a vyřizování stížností a námitek proti

činnosti orgánů svazku,

n) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku,

o) rozhodování o členství svazku v jiné právnické osobě,

p) vydávání předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým svazek zakládá jinou právnickou

osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

13. Valná hromada si může vyhradit další pravomoci neuvedené v předchozím odstavci.

 

Článek IX.

Rada

1. Rada je vrcholným výkonným orgánem svazku.

2. Radu tvoří členů volených valnou hromadou na dobu čtyř let.

3. Předsedu a místopředsedu rady volí a odvolává valná hromada.

4. Je-li předseda nebo místopředseda rady odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být

i členem rady.

5. Jménem svazku jedná předseda rady.

6. Rada se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda rady svolá

zasedání rady z podnětu alespoň třetiny členů svazku, dvou členů rady nebo kontrolní komise.

Nesvolá-li předseda rady zasedání rady do deseti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo

podnět podal, svolat zasedání rady na náklady svazku sám.

7. Zasedání rady jsou oprávněni se účastnit členové kontrolní komise s hlasem poradním.

8. Zasedání rady svazku se svolá zpravidla nejméně sedm dní předem odesláním e-mailové

pozvánky členům rady.

9. Rada je schopna se usnášet za účasti většiny členů rady, Usnesení přijímá většinou hlasů členů

přítomných v době usnášení. Každý člen rady má při hlasování jeden hlas.

10. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba.

11. Článek VIII. odst. 11 stanov se použije přiměřeně.

12. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami nebo vnitřními předpisy svěřeny

do působnosti jiného orgánu svazku, zejména:

a) organizuje a řídí činnost svazku,

b) schvaluje podání žádostí o dotace a rozhoduje o jejich přijetí, nestanoví-li poskytovatel, že

tyto úkony má provádět jiný orgán svazku,

c) realizuje rozhodnutí valné hromady,

d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti

valné hromady,

e) rozhoduje o přijetí nového člena,

f) sestavuje roční plán činnosti,

g) provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném valnou hromadou,

h) vede hospodaření s majetkem svazku a účetnictví,

i) rozhoduje o výkonu vedlejší hospodářské činnosti svazku,

j) koordinuje realizaci projektů,

k) stanoví pravidla pro hospodaření a činnosti svazku,

l) zpracovává výroční zprávu o hospodaření a činnosti svazku,

m) jmenuje a odvolává likvidátora svazku,

n) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

o) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů.

 

Článek X.

Předseda rady

1. Předseda rady je statutárním orgánem svazku.

2. Předseda rady je volen valnou hromadou na dobu čtyř let.

3. Předseda rady je oprávněn zastupovat svazek ve všech záležitostech.

4. V nepřítomnosti předsedy rady vykonává vše, co přísluší předsedovi rady, místopředseda rady

zvolený obdobně jako předseda rady. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal

předseda či místopředseda.

5. Není-li k datu uplynutí funkčního období předsedy rady zvolen předseda nový, vykonává funkci

předsedy rady až do zvolení nového předseda stávající.

6. Předseda rady:

a) řídí zasedání valné hromady,

b) svolává a řídí zasedání rady,

c) zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady a rady,

d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům svazku,

e) podepisuje veškeré písemnosti vyhotovené svazkem,

f) vykonává další činnosti, kterými jej pověří valná hromada nebo rada, anebo vyplývající pro

něj z vnitřních předpisů svazku.

 

Článek XI.

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku, který dohlíží, jsou-li záležitosti svazku řádně

vedeny a vykonává-li svazek činnost v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy, a

právními předpisy.

2. Kontrolní komisi tvoří 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let.

3. Předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí a odvolává kontrolní komise z řad svých členů.

4. Kontrolní komise se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání

kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Zasedání řídí předseda kontrolní komise

nebo jim pověřená osoba.

5. Kontrolní komise je schopna se usnášet za účasti většiny členů kontrolní komise. Usnesení přijímá

většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen kontrolní komise má při hlasování

jeden hlas.

6. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření svazku za uplynulý rok a zpracovává zprávu o

výsledku kontroly.

7. O své činnosti podává kontrolní komise zprávu valné hromadě.

8. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů svazku a

požadovat od členů dalších orgánů svazku nebo od jeho zaměstnanců součinnosti vysvětlení

k jednotlivým záležitostem.

 

XII.

Majetkové poměry

1. Majetek svazku může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti svazku, který je vymezen

těmito stanovami.

2. Zdroje příjmů jsou:

a) členské příspěvky členů svazku,

b) příspěvky odborných partnerů svazku,

c) dobrovolné příspěvky členů svazku,

d) majetek vložený členy svazku dle rozhodnutí svazku,

e) majetek získaný vlastní činností svazku,

f) dotace a návratné finanční výpomoci,

g) dary fyzických a právnických osob,

h) příjmy z finančního majetku vloženého členskými obcemi do svazku,

i) zápůjčky a úvěry,

j) úroky z finančních prostředků svazku.

3. Finanční hospodaření svazku se řídí těmito stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy

svazku, a dále příslušnými právními předpisy.

4. Členové svazku mohou na základě rozhodnutí valné hromady vkládat do svazku svůj majetek,

Majetek, který vloží do hospodaření svazku některý z jeho členů, zůstává ve vlastnictví tohoto

člena. Svazek může takto vložený majetek užívat pouze k realizaci předmětu činnosti svazku a

nesmí s tímto majetkem nakládat způsobem vyhrazeným zastupitelství obce dle § 85 zákona o

obcích nebo radě obce dle § 102 odst. 2 zákona o obcích.

5. Majetek pořízený v rámci projektů realizovaných svazkem se stává vlastnictvím svazku.

6. K převodu nemovitého majetku ve vlastnictví svazku je třeba předchozího souhlasu valné

hromady.

 

Článek XIII.

Hospodaření svazku

1. Svazek je účetní jednotkou a vede účetnictví dle příslušného právního předpisu. Za vedení

účetnictví svazku odpovídá rada svazku. Rada svazku je oprávněna pověřit vedením účetnictví

odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu.

2. Svazek je povinen se při svém hospodaření řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Svazek může vedle hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání

nebo jiné výdělečné činnosti. Výkon této činnosti nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti svazku. Zisk

může svazek použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní

správu.

4. Svazek hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován vždy na kalendářní rok. Závěrečný účet

spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok

projedná valná hromada do 31. března následujícího kalendářního roku.

5. Připomínky k návrhu rozpočtu svazku a závěrečnému účtu svazku za uplynulý kalendářní rok

mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jejich zveřejnění nebo

ústně při jejich projednávání v příslušném orgánu svazku.

6. Hospodaření za uplynulý kalendářní rok dá svazek přezkoumat dle § 53 odst. 3 zákona o obcích.

7. Nestanoví-li valná hromada jinak, budou podíly jednotlivých obcí na ztrátě nebo zisku svazku a na

likvidačním zůstatku svazku stejné.

8. Zisk svazku může být mezi členy svazku rozdělen jen na základě rozhodnutí valné hromady.

9. V případě jakéhokoliv sporu o vypořádání majetku svazku bude majetek vypořádán tak, že každý

člen obdrží poměrnou část odpovídající počtu členů svazku, nerozhodne-li příslušný orgán svazku

jinak.

 

Článek XIV.

Zrušení a zánik svazku

1. O zrušení svazku rozhoduje valná hromada.

2. V případě zrušení svazku bez právního nástupce jmenuje rada likvidátora k provedení likvidace

svazku.

3. Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazků obcí.

 

Článek XV.

Doložka platnosti

Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: tyto stanovy byly schváleny:

a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ................ usnesením č. ..........................

b) zastupitelstvo města Chrudim na zasedání dne ................ usnesením č. ..........................

c) zastupitelstvo města Kopřivnice na zasedání dne ................ usnesením č. ..........................

d) zastupitelstvo MČ Brno Nový Lískovec na zasedání dne ................ usnesením č. ..........................

 

Článek XVI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Zakladatelé svazku se dohodli, že ustavující zasedání valné hromady, na kterém bude zvolen

předseda rady, místopředseda rady, členové rady a členové kontrolní komise, bude svoláno a

řízeno panem Jaroslavem Klusákem, nar. 16.8.1975, trvale bytem Ambrožova 1590/14, a to do 30

dnů ode dne, kdy svazek nabyl právní osobnosti. Nebude-li v uvedené lhůtě zasedání valné

hromady svoláno, může jej svolat na náklady svazku kterýkoli člen svazku.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného

svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí.

3. Stanovy jsou vyhotoveny v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž každý člen obdrží

jedno vyhotovení, jedno vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazků a jedno

vyhotovení bude uloženo v sídle svazku. V případě přistoupení dalších členů v průběhu trvání

svazku, obdrží každý přistupující člen na náklady svazku jedno vyhotovení stanov.